Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Zorg & Begeleiding

Een goede ondersteuning
die bij jou past

Net als ieder mens heb je sterke kanten en soms ook beperkingen. Wij willen jou zo goed mogelijk begeleiden en vooral aansluiten bij jouw sterke kanten.

De mentor

Iedere klas heeft één of twee mentoren om je persoonlijk te begeleiden. De mentor is voor jou de belangrijkste persoon binnen de school. Hij of zij heeft regelmatig gesprekken met je en weet zo precies hoe het met je gaat. Ook is de mentor hét aanspreekpunt voor je ouders.

Als je hulp nodig hebt, dan zorgt de mentor hiervoor. Heb je extra ondersteuning nodig, dan overlegt de mentor met de teamleider, de maatschappelijk werker en/of de orthopedagoog.

Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw mogelijkheden, stellen we samen met jou en je ouders een individueel ontwikkelingsplan op (IOP). Hierbij gaat het om jouw wensen: wat vind je leuk en wat wil je gaan doen? Samen met je mentor stel je vervolgens je eigen leerdoelen vast en hier ga je aan werken. Tussentijds kijken jullie met elkaar hoe het gaat.

Contactpersonen

Een veilige omgeving waarin jij je prettig voelt, vinden wij belangrijk. Op school hebben we daarom teamleden die leerlingen helpen bij problemen op het gebied van pesten tot geweld, van discriminatie tot seksuele intimidatie en van social media en  veilig online.

Onze contactpersonen zijn:

Vertrouwenspersoon: mevrouw R. Ebbelaar en meneer D. di Cicco

Media Coaches: mevrouw S. van Dijk en mevrouw P. de Vries

Anti pest coördinator: mevrouw L. de Meijer

Bekijk hier ons pestprotocol.

Bekijk hier onze poster Veilig omgaan met de mijn online wereld.

Sociale Vaardigheden (SoVa)

Sociale vaardigheden helpen je in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld: hoe maak je op een goede manier contact met je leeftijdsgenoten, hoe ga je om met kritiek of op welke goede manier los je een ruzie op?

In de onderbouw besteden we aandacht aan de omgang met elkaar, in de bovenbouw gaan we meer in op de vaardigheden die je nodig hebt in een arbeidssituatie.

Voor leerlingen uit alle leerjaren bestaat de mogelijkheid om een Rots & Water training te doen. Deze training bieden we tijdens schooltijd aan, meerdere keren per jaar.

Kernteam

Ons kernteam kan extra hulp bieden als dat nodig is, geeft advies of kan doorverwijzen naar passende hulp.

Het kernteam bestaat uit:

  • een orthopedagoog;
  • een schoolmaatschappelijk werker;
  • de aan de school toegewezen consulent van MEE;
  • en indien nodig de Jeugdgezondheidszorg (schoolarts of schoolverpleegkundige).

Als het kernteam hulp inschakelt van andere partijen, dan vraagt ze vooraf altijd eerst toestemming aan de ouders, verzorgers en/of de leerling.

Commissie van Onderzoek en Begeleiding

Forta heeft ook een Commissie van Onderzoek en Begeleiding. Deze commissie bestaat uit: een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, een schoolarts en een teamleider.

De orthopedagoog kijkt met behulp van verschillende onderzoeken en tests naar de verstandelijke mogelijkheden, motivatie en interesses, persoonlijkheid en het gedrag van de leerling. Met als doel een passende vorm van begeleiding te kunnen bieden.

De maatschappelijk werker begeleidt ouders/verzorgers en leerlingen, zowel samen als apart, bij problemen in het gezin of met de leerling zelf. Indien nodig kan hij of zij doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie. Wij werken hiervoor samen met verschillende externe begeleidingsinstellingen, zoals Lucertis, Lijn5, Jeugd- en Gezinsbeschermers, Triversum, de leerplichtambtenaar en MEE.

Samenwerking GGD Kennemerland

Onze school werkt ook samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Zij bieden zorg voor alle jongeren tot 19 jaar. Hun doel is het stimuleren van een gezonde groei, ontwikkeling en leefstijl.

De JGZ doet individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies en kortdurende begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Bijvoorbeeld over: opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, groei, horen, zien, voeding en gewicht. Bij vragen, zorgen of problemen zijn ze altijd bereikbaar via 0900-0400682 (7,5 cent per gesprek).

Samenwerking met gemeenten

Leerlingen die uitstromen naar arbeid hebben vanuit de gemeente het recht op extra begeleiding als dat nodig is. Daarom werken wij o.a. nauw samen met de omliggende gemeenten en IJmond Werkt! In de laatste maanden dat je op school zit, zorgen wij er samen voor dat de overstap naar werken zo goed mogelijk verloopt.

Vanuit het ArbeidsToeleiding en TrainingsNetwerk (ATTN) is een start gemaakt om het aanbod voor jongeren in een kwetsbare positie in de regio Zuid-en Midden-Kennemerland in kaart te brengen. Het doel is om jou maximale kansen te bieden op passend werk. Kijk voor meer info op: www.attn-mzk.nl.

Passend Onderwijs

Als je extra zorg nodig hebt, ben je ook welkom op onze school. Samen met je ouders bespreken we of we de juiste ondersteuning kunnen bieden. Voor advies, een toelaatbaarheidsverklaring en indien nodig een arrangement overleggen we met het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland.

Kijk voor meer informatie op: www.swvvomk.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is een verplicht document waarin Forta beschrijft hoe het passend onderwijs voor iedere leerling is vormgegeven.

Hierin gaan we uit van de persoonlijke onderwijsbehoeften van leerlingen en gaan we positief om met de verschillen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Doel van deze meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Klik hier voor onze meldcode. Kijk voor meer informatie op www.meldcode.nl.