Skip to main content
Kennemer Praktijkschool heet voortaan: Forta. Sterk in Praktijk Klik hier voor meer informatie

Sociaal veiligheidsplan

Veilig naar school

Eén van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Op school doen kinderen veel kennis en vaardigheden op, waarmee ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Dat lukt het beste in een omgeving waar kinderen zich goed voelen. In een omgeving die veilig is en waar de sociale veiligheid hoog in het vaandel staat.

Schoolveiligheidsplan

Volgens de actuele wetgeving hebben scholen verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. Deze worden verwoord in het schoolveiligheidsplan. In het schoolveiligheidsplan van onze school zijn de handelingsplannen en protocollen opgenomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Hierbij gaat het om pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, racisme en discriminatie.

Verder verwijzen we naar de schoolgidsen van het Kennemer College mavo, beroepsgericht en de Kennemer Praktijkschool.

Hieronder vindt u het beleid op het gebruik van Social Media, het pestprotocol, het verzuimbeleid, de klachtenregeling en het protocol op medicatiegebruik van het Kennemer College mavo, beroepsgericht en de Kennemer Praktijkschool.

Grensoverschrijdend gedrag

Onze school is een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. Het Kennemer College wil een veilige omgeving zijn waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen en waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Toch kan elke school te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Om in dergelijke situaties planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen zijn duidelijke richtlijnen noodzakelijk. Om die reden is er een stappenplan opgesteld. Het stappenplan bevat afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit en vuurwerk.

Als incident is gedefinieerd: elke gebeurtenis in of om de school die de veiligheid of het veiligheidsgevoel van leerlingen, medewerkers of bezoekers van de school doet of dreigt te verminderen. Ongevallen worden hier niet bedoeld.

Per onderwerp wordt eerst een beschrijving gegeven. Daarna wordt vermeld welke maatregelen de school kan nemen.

Afhankelijk van de situatie wordt door de school een keus gemaakt welke stap gezet wordt. Als een situatie bedreigend is, dan is een personeelslid gerechtigd proportioneel in te grijpen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Een situatie kan soms dermate ernstig zijn dat de school direct overgaat tot de sanctionerende ronde en / of inschakelen van politie d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie, waarna gehandeld zal worden volgens de geldende prioritering van de politie.

Dit stappenplan sluit aan bij de landelijke visie van politie op schoolveiligheid die is vastgelegd in de notitie ‘Politie en Schoolveiligheid’. Toepassing van dit protocol zorgt voor een eenduidige aanpak van de schoolveiligheid, wat de samenwerking tussen school en politie efficiënter en effectiever maakt.

Stroomschema

PESTEN

De belangrijkste stap in het bestrijden van pesten is het onderkennen van het probleem. Pesten wordt absoluut niet gedoogd en het schoolbeleid moet er op gericht zijn om pesten te bestrijden en zorg te dragen voor een veilige en plezierige leer- en leefomgeving.

>> Pestprotocol

SOCIAL MEDIA

Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op het Kennemer College. Wij zien het dan ook als taak om leerlingen te leren hoe zij op een verantwoordelijke manier gebruik kunnen maken van social media.

>> Poster-Veilig-omgaan-met-mijn-online-wereld

>>Protocol Social Media

VERZUIM

Procedure voor het omgaan met verzuim op de Vierhoek van het Kennemer College.

Per locatie zijn er onderliggende procedures waarin de maatregelen bij ongeoorloofd verzuim nader worden beschreven.

>> Verzuimprocedure

MEDICATIE

Protocol voor het omgaan met medische aangelegenheden op de Vierhoek van het Kennemer College.

>> Protocol Medicijnverstrekking

Klachten

Uitgangspunt van onze school is dat een meningsverschil of conflict opgelost kan worden in een goed overleg tussen de betrokken personen. In veel gevallen kan een personeelslid van school een bemiddelende rol spelen. Soms zal dit niet lukken. Dan kan iemand een klacht indienen.

Iemand die een klacht wil indienen, kan zich wenden tot het bevoegd gezag van de stichting (de voorzitter van het college van bestuur) of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

telefoon: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

postadres: 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

bezoekadres:
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2, Utrecht

De Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij het klachtenproces en kan worden ingeroepen. De klachtenregeling is te vinden op de website van de stichting (www.svok.nl).

SVOK Klachtenroute

Wat speelt er vandaag? Check it out

Geen categorie
18 januari 2024

Wegwerkzaamheden

Vanaf 15 januari is de Jan van Kuikweg ter hoogte van Forta afgesloten wegens werkzaamheden. Voetgangers en fietsers kunnen Forta…
Geen categorie
18 januari 2024

Themaweek Werkend Leren

Tijdens de themaweek Werken Leren staan belangrijke thema's en vragen centraal die gaan over uitstroom, wonen, werken, vervolgopleiding en "wat…
Geen categorie
21 december 2023

Glitter & Glamour party

Woensdag 20 december was het weer feest op Forta. leerlingen hebben genoten van de muziek, alcohol vrije cocktails, broodjes, hapjes…
Geen categorie
15 december 2023

Tata Steel en KUUK helpen bij Groen

Medewerkers van Tata Steel en KUUK hebben samen met docenten en leerlingen van Forta nieuwe bomen gepland op Forta. Naast…
Toon meer